Зорівська територіальна громада

Черкаська область, Золотоніський район

Положення про внутрішній моніторинг якості освітнього процесу

Дата: 04.07.2022 12:44
Кількість переглядів: 194

 

       
 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою закладу

 протокол від 01 липня 2022 №8 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по закладу  

 від 01 липня 2022 №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В ЗОРІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

І-ІІІ СТУПЕНІВ  ЗОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Загальні положення

 

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Зорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (далі — Положення, школа) розроблене відповідно до статті 41 частини 3 Закону України «Про освіту» (далі — Закон про освіту), статті 42  Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу МОН України від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти».

1.2. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • підвищити якість освітньої діяльності та якість освіти;
 • проводити самооцінювання освітньої діяльності;
 • проводити моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • проводити спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи;
 • моніторити прозорість освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • забезпечити виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів та рішень педради школи;
 • вивчати результати педагогічної діяльності, виявляти позитивні і негативні тенденції в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;
 • збирати, обробляти та накопичувати інформацію, аналізувати результати реалізації документації для самооцінювання і розбудови власної системи якості освіти;
 • надавати методичну допомогу педагогічним працівникам;
 • моніторити дотримання академічної доброчесності в школі;
 • створювати умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • оптимізувати освітнє середовище школи;
 • створити умови для підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників.

1.3. Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи передбачають:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • створення в школі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • самооцінювання.

1.4. Внутрішню систему забезпечення якості освіти та її компоненти схвалює педагогічна рада школи та затверджує наказом директор школи.

 1.5.Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти за процедурами, визначеними в цьому Положенні, здійснюється щороку в травні-червні.

1.6.Учасниками самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти є керівництво школи, педагогічні працівники школи, здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні представники.

1.7.Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює директор школи. Для забезпечення керування процесом вивчення якості освітньої діяльності та якості освіти директором школи призначається відповідальна особа – заступник директора з навчально-виховної роботи. За поданням відповідальної особи наказом по школі створюється робоча група, яка залучається до самооцінки. Як експерти до участі контролю можуть залучатись сторонні компетентні організації та окремі фахівці.

 

2.Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

 

2.1.Стратегія забезпечення якості освіти ґрунтується на таких принципах:

 • відповідності Державним стандартам початкової освіти та Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • відповідальності за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • системності і систематичності в здійсненні освітньої діяльності;
 • партнерства;
 • здійснення обґрунтованого моніторингу якості освітнього процесу;
 • відкритості інформації та прозорості процедур системи забезпечення якості освіти;
 • дитиноцентризм;
 • автономія закладу.

2.2. Основні процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти:

 • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • щорічний внутрішній моніторинг;
 • самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • моніторинг професійного зростання керівних та педагогічних працівників;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази для організації освітнього процесу;
 • розвиток  інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність школи;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

3. Критерії, правила і процедури створення освітнього середовища

 

3.1.Оцінювання освітнього середовища закладу освіти відбувається за такими критеріями:

 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;
 • забезпечення навчальними та іншими приміщеннями для реалізації освітньої програми;
 • обізнаність учасників освітнього процесу з вимогами охорони праці;
 • використання Інтернету, як інструменту для навчання та викладання;
 • створення умов для харчування здобувачів освіти і працівників;
 • застосування підходів для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників;
 • планування та реалізація діяльності щодо запобігання проявам дискримінації, булінгу (цькуванню);
 • облаштування приміщень і території школи з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування;
 • забезпечення архітектурної доступності території та будівель для учнів з особливими освітніми потребами;
 • формування освітнього простору, що мотивує до навчання здобувачів освіти;
 • обізнаність здобувачів освіти з правилами поведінки в закладі.

 

  3.2. Оцінювання освітнього середовища відбувається у способи:

 • спостереження;
 • анкетування педагогічних працівників (додаток 1);
 • анкетування учнів (додаток 2);
 • анкетування батьків, інших законних представників учнів (додаток 3).

 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

4.1. Навчальні досягнення учнів у школі оцінюють відповідно до вимог законодавства.

4.2. Навчальні досягнення учнів 1-4-х класів оцінюються відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

4.3. Навчальні досягнення учнів 5-х класів оцінюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6-х класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти».

4.4. Навчальні досягнення учнів 6-11-х класів оцінюються відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів затверджених наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011 № 323 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

4.5. Основні види оцінювання здобувачів освіти — поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), формувальне оцінювання, державна підсумкова атестація.

4.6. В закладі проводиться самооцінювання та взаємооцінювання  здобувачів освіти.

4.7. Поточний контроль здійснюють шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, зокрема для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру.

Окрім того, поточний контроль здійснюється під час практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань.

 4.8. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюють шляхом державної підсумкової атестації у формах згідно із Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 07.12.2018  № 1369. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності школи та якості освіти.

4.9Для відстеження результатів навчання учнів, у школі проводиться:

 • моніторинг навчальних досягнень учнів — один раз на семестр;
 • моніторинг наступності між ланками освіти— на початку та наприкінці навчального року.
 • результати моніторингу оприлюднюються на офіційному вебсайті школи.

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

 

5.1. Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є:

 • вміння педагога планувати свою діяльність та аналізувати її результативність;
 • використання компетентнісного підходу до навчання та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти;
 • результати атестації, сертифікації;
 • підвищення рівня професійної компетентності та майстерності;
 • поширення передового педагогічного досвіду;
 • наявність методичних розробок, статей тощо;
 • участь в інноваційній роботі, втілення освітніх проектів;
 • здійснення експертної діяльності.

  5.2. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників відбувається у способи:

 • вивчення документації, зокрема календарно-тематичного плану;
 • спостереження за навчальним заняттям;
 • інтерв’ю за результатами спостереження за навчальним заняттям;
 • анкетування здобувачів освіти та їхніх батьків, інших законних представників;
 • ведення діагностичних карт.

 

6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

6.1.Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи здійснюється за такими критеріями:

 • наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності школи;
 • сформованість процесу управління внутрішньою системою забезпечення якості освіти;
 • здійснення самооцінювання управлінської діяльності;
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 • планування та вживання заходів щодо утримання в належному стані будівель приміщень і обладнання школи;
 • ефективна кадрова політика керівника школи;
 • налагодження конструктивної співпраці усіх учасників освітнього процесу;
 • впровадження та реалізація політики академічної доброчесності;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

6.2. Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи відбувається у способи:

 • вивчення документації, зокрема Стратегії розвитку, Статуту школи, річному плану роботи школи на рік, протоколів засідань педагогічної ради, наказів керівника з питань основної, адміністративно-господарської діяльності та кадрових питань;
 • анкетування педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, інших законних представників.

 

7. Політика забезпечення академічної доброчесності

 

Механізм забезпечення академічної доброчесності функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» та Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленого педагогічною радою школи.

 

8. Створення в школі інклюзивного освітнього середовища,

універсального дизайну та розумного пристосування

 

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Школа (за потреби) створює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до листа МОН України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році». У разі звернення батьків такий клас утворюється в обов’язковому порядку.

Для навчання осіб з особливими освітніми потребами враховуються відповідні аспекти:

 • облаштування освітнього середовища (доступність);
 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та допоміжними засобами навчання відповідно до потреб здобувача освіти;
 • облаштування ресурсної кімнати (куточка - у зв’язку з відсутність вільних приміщень).

 

9. Забезпечення наявності ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів:

 • кадрова база;
 • матеріально-технічна база.

10. Інформаційні системи для ефективного управління школою

 

Школа забезпечує збір, аналіз і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньою діяльністю та освітніми програмами на основі використання інформаційних систем. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в школі сприяють система ІСУО, програма КУРС: Школа. Для організації освітнього процесу, комунікації з батьками та учнями, доступності результатів освітнього процесу використовуються додатки Google, Viber, Zoom, соціальні мережі.

Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності школи  та  приймати  ефективні  управлінські  рішення  щодо  її вдосконалення.

11. Самооцінювання

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи  проводити самооцінювання школи. Самооцінювання є процесом вивчення та оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи з метою вдосконалення освітніх і управлінських процесів закладу освіти. 

Моделі щорічного самооцінювання:

 • 2022-2023 навчальний рік – комплексне самооцінювання за рівнями освіти (початкова освіта);
 • 2023-2024 навчальний рік - комплексне самооцінювання за рівнями освіти (базова освіта);
 • 2024-2025 навчальний рік - комплексне самооцінювання за рівнями освіти (профільна освіта);
 • 2025- 2026 навчальний рік - комплексне самооцінювання за всіма компонентами внутрішньої системи.

Методи збору інформації:

 • спостереження;
 • вивчення документації;
 • опитування (анкетування, інтерв’ю).

Запровадити наступну шкалу оцінювання:

 • перший рівень – високий;
 • другий рівень – достатній;
 • третій рівень – вимагає покращення;
 • четвертий рівень – низький.

Обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання:

 • розглядаються на засіданні педагогічної ради;
 • обговорюються з представниками батьків та учнів;
 • включаються як додаток до річного звіту директора про діяльність школи;
 • оприлюднюються на вебсайті школи.

Використання інформації, отриманої під час самооцінювання:

 • прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення внутрішньої системи;
 • визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і управлінських процесів закладу освіти;
 • аналіз тенденцій в освітній діяльності закладу освіти і коригування його річного плану роботи та/або стратегії розвитку закладу (у разі потреби);
 • аналіз динаміки оцінювання освітньої діяльності закладу освіти педагогічними працівниками, учнями, батьками.

 

12. Механізм забезпечення внутрішнього моніторингу якості освітніх процесів

Механізм забезпечення внутрішнього моніторингу якості освіти функціонує відповідно до Положення про внутрішній моніторинг якості освіти  Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ, схваленого педагогічною радою школи.

13. Прикінцеві положення

В Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Зорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради можуть вноситись зміни/доповнення, що визначаються новими законами та нормативними документами.

                                                                                                 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь