Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

 

ДОДАТОК

До розпорядження сільського

голови від 07.12.2020 №15

 

 

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

            І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103). 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

Начальник, головний спеціаліст, спеціаліст І категорії фінансового відділу

      ІУ. Питання на перевірку знання Бюджетного кодексу України

1. Коли вступив у дію Бюджетний кодекс України? Розділи Бюджетного кодексу.

2. Визначення основних термінів (бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система України, бюджетний процес, бюджетний розпис, видатки бюджету,  бюджетний запит).

3. Визначення основних термінів (бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система України, бюджетний процес, доходи бюджету, кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, коефіцієнт вирівнювання). 

4. Визначення основних термінів (бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система України, бюджетний процес, коефіцієнт вирівнювання, міжбюджетні трансферти, місцевий фінансовий орган).

5. Бюджетний період (стаття 3).

6. Структура бюджетної системи України (стаття 5) та  бюджетна класифікація (стаття 8).

7. Складові частини бюджету (стаття 13).

8. Стадії бюджетного процесу (стаття 19).

9. Розпорядники бюджетних коштів. Основні функції головних розпорядників коштів (статті 21,22).

10. Бюджетні призначення  (стаття 23).

11. Склад доходів та видатків Державного бюджету України (статті 29,30).

12. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (стаття 75).

13. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань (стаття 117).

14. Поняття бюджетного правопорушення (стаття 116). Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення та нецільове використання бюджетних коштів (статті 118-120). 

15. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121).

 

У. Питання на перевірку знань Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 
1. Поняття бухгалтерського обліку, облікової політики та консолідованої фінансової звітності (ст. 1 )
2. Поняття внутрішньогосподарський (управлінський)   облік, господарська операція, зобов'язання (ст. 1 )
3. Поняття національне положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку, фінансова звітність, користувачі фінансової   звітності (ст. 1)

4.  Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності  (ст. 3  )
5.  Валюта   бухгалтерського   обліку  та  фінансової звітності, поняття первинний документ (ст. 1, 5 )
6.  Державне  регулювання  бухгалтерського  обліку  та фінансової звітності в 
Україні (ст. 6  )
7.  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (ст.  8 )
8.  Первинні    облікові   документи   та   регістри бухгалтерського обліку (ст.9) 
9.  Інвентаризація активів і зобов'язань (ст.  10 )
10.  Консолідована та зведена фінансова звітність (ст.  12 )
11.  Застосування міжнародних стандартів (ст. 12-1  )
12.  Звітний період (ст. 13  )
13.  Подання та оприлюднення фінансової звітності (ст. 14  )
14.  Контроль   за   додержанням   законодавства   про бухгалтерський облік та фінансову звітність (ст.  15 )
15.  Загальні вимоги до фінансової звітності  (ст. 11)
16.  Час вступу у дію Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»? Розділи даного Закону.


Форми екзаменаційного білета
Зорівська сільська ради Золотоніського району Черкаської області
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».
4-5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

Голові конкурсної комісії

_____________________________

(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_____________________________

теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:

_____________________________

телефони: дом. ___________________

 роб. ___________________

                                          ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________

(повна назва посади )

До заяви додаю такі документи:

     - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

     - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

     - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

     - відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

     - копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України;

     - довідку про стан здоров’я;

     - письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

     - письмову згоду на оброблення та зберігання персональних даних про себе у порядку Закону України "Про захист персональних даних".

До заяви додаю додатково такі документи:

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних).

Ознайомлений (на):

     - з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

     - із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

     - з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах  місцевого самоврядування", "Про державну службу", та „Про запобігання корупції”, та

 

дата                                                                                   підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь