Зорівська територіальна громада

Черкаська область, Золотоніський район

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Зорівської ЗОШ

Дата: 30.12.2021 11:31
Кількість переглядів: 401

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна частина

 1. Положення про порядок підвищення кваліфікації  педагогічних працівників Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.) та визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та його визнання педагонічною  радою у міжатестаційний період.

Нормативно-правова база

 1. Нормативно-правова база:
 • Закон України «Про освіту»;  
 • Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних  працівників»;
 • Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року №1143;
 • Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 №930
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1094)

Мета підвищення кваліфікації

 1. Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Завдання підвищення кваліфікації

 1.  Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів:

– удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);

– розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи;

– освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання;

– набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;

– формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Підвищення кваліфікації

 1. Основними принципами підвищення кваліфікації є:

– компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підхід;

– науковість, системність, інноваційність;

– індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних   категорій працівників);

– самоорганізація і самоконтроль.

 1. Підвищення кваліфікації – це система заходів, спрямованих на професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника

Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію

 1. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом)
 2. Даний порядок визначає процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 3. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна,дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації  

 1. Основні види підвищення кваліфікації
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі  участь у  семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо
 • стажування;
 1. Основними напрямами підвищення кваліфікації є:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
 • мовленнєва компетентність, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.

Обсяг підвищення кваліфікації

 1. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

 Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

Стажування

 1. Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним та/або науково-педагогічним працівником.

Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору.

За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть вноситися зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди (додатка до угоди).

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах.

Планування підвищення кваліфікації

 1. Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. 

На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті  щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. 

Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти (уповноважені ними особи) невідкладно оприлюднюють  загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти для підвищення кваліфікації

Протягом 15 календарних днів з дня отримання інформації про загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, кожен педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові закладу освіти (уповноваженій ним особі) пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка містить інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

 З метою формування плану підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік пропозиції педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. 

За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. 

За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками). 

  У разі невідповідності пропозиції педагогічного працівника щодо обсягу підвищення кваліфікації вимогам цього Порядку, така пропозиція не розглядається педагогічною радою.

План підвищення кваліфікації закладу освіти

 1. План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік включає: 
 • список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, 
 • теми, напрями підвищення кваліфікації, 
 • форми підвищення кваліфікації (інституційна, дуальна, на робочому місці) 
 • види підвищення кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо)
 • обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), 
 • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, 
 • строки (графік), 
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником. 

 План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

За погодженням, керівника закладу освіти і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти  забезпечує укладення між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.

Документи про підвищення кваліфікації

 1. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

 У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);
 • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання педагогічною радою закладу освіти згідно з цим Порядком.

Визнання результатів підвищення кваліфікації

 1. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
 2. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу.

Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

 1. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації(коли суб’єкт працює за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню) подає до педагогічної  ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної  ради закладу освіти. 

Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна  рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації та повинна прийняти рішення про:

визнання результатів підвищення кваліфікації;

невизнання результатів підвищення кваліфікації.

У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада закладу освіти може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.

У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту обирає педагогічний працівник.

 1. Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами законодавства, визнається педагогічною радою закладу як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

 1. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший вчитель»), можуть бути визнані педагогічною радою закладу як підвищення кваліфікації педагогічних працівників при умові надання творчого звіту

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 10 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

 1. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти.

Умови визнання результатів підвищення кваліфікації

 1. Ефективність підвищення кваліфікації

Педагогічні працівники:

 • застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетнетностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • створюють та використовують власні освітні ресурси;
 • сприяють створенню сучасного освітнього простору;
 • мають публікації професійної розробки та методичні розробки;
 • використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі;
 • поширюють педагогічні  інновації у власній професійній діяльності;
 • використовують методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • дотримуються академічної доброчесності 

Фінансування підвищення кваліфікації

 1. Фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 2. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.
 3. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу за педагогом зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньомісячної заробітної плати.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь