Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Зміни в Порядку надання житлових субсидій

Дата: 26.07.2018 10:50
Кількість переглядів: 718

Зміни в Порядку надання житлових субсидій

Кому призначається:

 • одному ізчленівдомогосподарства, якізареєстровані та фактичнопроживають;
 • уразі коли зареєстрованінеповнолітнідітиабонедієздатні особи працездатноговіку, над якимивстановленоопіку, за заявоюопікуна.

Обмеження в призначенні:

 • перевищенняплощі 120 кв. м для квартир та 200 кв. м для будинків;
 • наявність у власностітранспортногозасобу, випущеногоменше 5 років;
 • якщо у осіб, якідосягли 18 років, доходи відсутні, меншініжрозмірмінімальноїзарплатиабо вони не сплатили ЄСВ;
 • здійсненакупівля (набуто право власності) на суму більше 50 тис.грн.;
 • наявна прострочена понад 2 місяцізаборгованість з оплати послугабообов`язкової плати, сума якоїперевищує 20 неоподаткованихмінімумів (340 грн.).

 

Виключення у разі обмеження надання субсидії:

У випадкахвідсутності доходу, коли вінменшийніжрозмірмінімальної

зарплатиабо не сплачено ЄСВсубсидіїнадаються у разі:

 • навчання у відповіднийперіод за денною формою;
 • отриманняпенсії, стипендіїчиокремихвидівсоціальноїдопомоги.

Документи для призначення:

 • заява та деклараціяпро доходи і витрати за встановленими формами;
 • довідки про доходи - уразізазначеннядоходів, інформація про яківідсутня. У разінеможливостіпідтвердити доходи довідкою, додаєтьсяписьмовепояснення;
 • договір найму (оренди) житла (за необхідності);
 • для прийняттяоб`єктивногорішення для розглядукомісієюможе бути запропонованоподанняіншихдокументів.

 

Доходи, які враховуються до сукупного доходу

 • заробітна плата без податкуна доходифізичнихосіб;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • соціальнівиплати, якіпризначаються органами соціальногозахисту;
 • допомога по безробіттю, іншістраховівиплати;
 • інші доходи.

Доходи членівсім`ївраховуютьсянезалежновідадресиреєстрації.

 

 

 

Період, за який враховується доходи

 • На неопалювальний сезон у травнівраховуються доходи за ІІІ-ІV кварталипопереднього року, на опалювальний сезон у жовтні – за І-ІІ кварталипоточного року.
 • На придбанняскрапленого газу та твердого палива – за попереднійкалендарнийрік.
 • Після початку сезону – за два квартали, щопередуютьмісяцю, якийпередуємісяцюзвернення.
 • Доходи у виглядіпенсії з початком сезоніввраховуються за останніймісяць.  В неопалювальний – за квітень, в опалювальний – за вересень.

 

Врахування доходів

 • Якщо в 18-річної особи доходи відсутніабоменшівідмінімальноїзарплати, але вона навчалася за денною формою, дохідвизначається на рівні одного прожитковогомінімуму.
 • Якщо вона отримувалапенсію, стипендію, допомогуабо не досягла 18-річного віку -  включаютьсяфактичнірозміри.
 • Два розмірипрожитковогомінімуму - уразіпризначеннясубсидії на паливо та житлово-комунальніпослуги.
 • Три розмірипрожитковогомінімуму -  в усіхіншихвипадках.
 • Для осіб, якіперебували на строковійвійськовійслужбі - половина розмірупрожитковогомінімуму.

 

Врахування доходів підприємцям та пенсіонерам

 • Для фізичнихосіб - підприємців, якіобралиспрощену систему оподаткування та є платникамиєдиногоподатку, незалежновідотриманих (неотриманих) доходів :

І групи – на рівнімінімальноїзарплати,

ІІ групи – двохмінімальних зарплат;

ІІІ групи – трьохмінімальних зарплат.

При цьому не враховуєтьсядохід, отриманийсамозайнятоюособою, та

відпідприємницькоїдіяльності.

 • У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначена субсидія.

 

До сукупного доходу не враховуються:

 • аліменти, отримані на дітей;
 • доходи відрозміщеннядепозитів;
 • оплата працічленіввиборчоїкомісії, а такожосіб, якізалучаються до роботи в комісії;
 • допомогагромадських та благодійнихорганізацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога;
 • вартістьотриманих санаторно-курортнихпутівок, засобівреабілітації;
 • суми, яківиплачуються за шкоду, заподіянупрацівникові;
 • особам, які беруть (брали) участь в АТО (ООС) та/або членам їх сімей не враховуються отримані ними у цей період грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, благодійна допомога незалежно від періоду.

 

Соціальні виплати, що не включаються до сукупного доходу:

 • частинадопомоги при народженні і усиновленні, виплатаякихздійснюється одноразово;
 • одноразова винагорода матерям-героїням;
 • допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування;
 • допомога на дітей, над якимивстановленоопікучипіклування;
 • адреснадопомога ВПО.

 

Термін, на який призначається субсидія

Призначаєтьсядвічі на рік - з місяцязвернення на відповідний сезон, і

розраховується:

 • на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.
 • для домогосподарств з індивідуальнимопаленням з 16 жовтня по 15 квітнявключно;
 • субсидія для придбанняпаливапризначається один раз на календарнийрік за зверненням;
 • Уразізвернення про призначеннясубсидіїпротягомдвохмісяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидіяпризначається з початку сезону.

 

Перепризначення субсидії на наступний період

 • Післязакінчення строку отриманнясубсидіїструктурніпідрозділисамостійноздійснюютьрозрахуноксубсидії на наступний сезон. 
 • У разіотриманняінформації про простроченупонад два місяцізаборгованість з оплати послуг та заборгованістьізсплатиобов`язковоїчастки, загальна сума якихперевищує 20 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, субсидія на наступний сезон не призначається.
 • Якщопротягом 2х місяців з датиповідомлення документально підтвердженосплатузаборгованостіабоукладення договору про їїреструктуризаціюабооскарження в судовому порядку, субсидіяпризначається з початку сезону, в іншомувипадку - з місяця, в якомупідтвердженосплатуабоукладення договору.

 

 

 

 

Невикористані суми субсидії

 • Сума субсидії, яка не використанавнаслідокекономіїспоживанняпослуг, зараховується на наступнірозрахунковіперіодипротягом сезону.
 • Підприємствозобов`язанезазначати суму переплати у платіжних документах.
 • Післязакінчення сезону невикористана сума (не тільки на опалення) повертається до бюджету.
 • Частина на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуальногоопалення, що в еквіваленті не перевищуєвартості (станом на 1 травня) 100 куб. метрів газу абовартості 150 кВт·гелектроенергіїповертаєтьсядомогосподарству на підставісписків, якіподаються до 1 червня, та заяви, яка подається до 1 вересня.
 • Виплатамешканцяммістобласногозначенняздійснюється через банки, у сільськіймісцевості через банки та пошту.
 • Уразісмерті особи, якійпризначеносубсидію, виплатаздійснюєтьсяоднійізосіб, якимпризначеносубсидію, за заявою.

 

Комісійні рішення про призначення в окремих випадках:

 • непрацездатнимнепрацюючим особам, якіпроживаютьсамі, на понаднормову (не більш як на 30%) площужитла;
 • при наявностітранспортногозасобу, випускомменше 5 років;
 • при здійсненнікупівлі (набуття права власності) на суму, яка перевищує  50 тис. грн.;
 • простроченоїпонад 2 місяцізаборгованості;
 • при призначенніорендарям та внутрішньопереміщеним особам;
 • на фактичнопроживаючих;
 • на розділеніособовірахункирізнимсім`ям;
 • дитячимбудинкам та прийомнимсім`ям на фактичнопроживаючих;
 • з врахуваннямфактичнихрозмірівдоходів для іншихкатегорійгромадян;
 • з врахуванням доходу на рівні одного прожитковогомінімуму – для осіб, якіпроживають у сім`ях, щоопинилися у складнихжиттєвихобставинах;
 • уразівідсутностівідомостей про склад зареєстрованих;
 • з поверненнямдо початку сезону при складнихжиттєвихобставинах;
 • продовження за поважних причин до 1 листопада подання заяви на отриманнязекономленихкоштів.

 

Особливості прийняття комісійного рішення за відсутності доходів та

доходів менших від мінімальної зарплати

 • За рішеннямкомісії не можуть  призначатисясубсидії у випадкуперебуванняосіб за кордоном сукупнопонад 60 днівперіоду, за якийвраховуються доходи, крімнастанняскладнихжиттєвихобставин (довідка ЛКК);
 • Для містобласногозначеннядодатковоюумовоюпризначення є такожсплатапротягом 2х місяців перед призначенням ЄСВ.

 

Комісійнірішення про припинення та поновленнясубсидій

Наданнясубсидіїприпиняєтьсяуразі:

 • заборгованості з оплати обов`язковоїчастки;
 • поданнянедостовірнихданих;
 • неповідомлення про зміни складу зареєстрованих, їх статусу, ускладісім`ї, наданніпослуг, покупці;
 • виїзду;
 • смерті;
 • виявленихпорушень, щовплинули на право та розмір при обстеженні;
 • не сплати ЄСВ;
 • за заявою.

 

Комісійнірішенняпереглядаються:

 • для орендарів;
 • внутрішньопереміщенихосіб;
 • для домогосподарств, якимпризначено на фактичнопроживаючихосіб;
 • у разі зміни складу осіб, які зареєстровані, складу сім`ї та її доходів.

 

Кому необхіднонадатиновідокументи на призначеннясубсидій

 • особам, у якихвідсутні доходи, або вони меншініжрозмірмінімальноїзарплати і/або не сплачено ЄСВ;
 • внутрішньопереміщеним особам;
 • особам, члени яких не зареєстровані за адресоюдомогосподарства;
 • особам, які є орендарямижитловихприміщень (будинків);
 • особам, якізареєстровані в житловомуприміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

 

Термінпризначення і повідомлення

Протягом 10 днів з дня поданнядокументівприймаєтьсярішення про:

- призначеннясубсидії;

- відмову в призначенні;

- поданнядокументів на розглядкомісії.

Протягом 3 днів особа повідомляється про прийнятерішення.

Протягом 30 днів з дня прийняттярішення про поданнядокументівкомісіяприймаєрішеннящодопризначення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь