A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Зорівської ЗОШ

Дата: 30.12.2021 11:33
Кількість переглядів: 296

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність у Зорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між  педагогічними працівниками та здобувачами  освіти Зорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.2. Це Положення розроблено  на основі Конституції  України,  Законів  України  «Про освіту», «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  «Про  видавничу  справу»,  «Про запобігання  корупції»,  Цивільного  Кодексу  України, Статуту  освітнього закладу, Правил  внутрішнього  розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів школи.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

 1.5.Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних  сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).                                       

 1.6.  Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна  доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2.Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм;
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
 • рівноправність;
 • гарантування прав і свобод;
 • прозорість;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • повага та взаємна довіра;
 • відкритість і прозорість;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Кожен учасник шкільної спільноти наділений правом  вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.                                

2.6. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

1) учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу закладу, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання  норм про авторські права;
 • надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2) учнями закладу шляхом:

 • поваги до педагогічних працівників;
 • поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань;
 • використання у освітній, дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них;
 • неприпустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у освітній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки;
 • самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3) педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання учнів;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності учнями;
 • інформування учнів про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення. 

 2.7. Неприйнятним для всіх членів  шкільної спільноти є:

 • навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів спільноти;
 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;
 • підробка та використання офіційних документів
 • перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;
 • ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;
 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;
 • вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
 • пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

     3.1. Дотримання академічної доброчесності  педагогічними працівниками передбачає:

  • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
  • утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;
  • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
  • запобігання корупції, хабарництву;
  • збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;    
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм про авторські права;
  • надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;
  • надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;
  • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право;
  • особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
  • користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;
  • сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його  престижу  власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів,  отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального  характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

3.4. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за виявлення і встановлення фактів порушення покладається на Комісію з питань академічної доброчесності.

4. . Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

4.2. Положення доводиться до батьківської громадськості та оприлюднюється на сайті закладу.

 4.3.  Заступник директора школи, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

 • забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
 • забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

 4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

5. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

5.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

5.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань;
 • факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;
 • спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

 5.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання(контрольна робота,зрізи знань, ДПА, залік, річне оцінювання для екстернів тощо);
 • при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі  в інших олімпіадах, конкурсах.

                        6. Комісія з питань академічної доброчесності

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу, батьківської громади

      (за згодою).

6.3. Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

6.4. Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

6.5. Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

6.6. За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

6.7. Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

6.8. Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.9. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

6.10. Комісія має такі повноваження:

 • виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу закладу.
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
 • готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність закладу.
 • отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу закладу.
 • залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
 • доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора закладу для подальшого реагування.

6.11.Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

6.12. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про академічну доброчесність Зорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

7.2. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через сайт.

7.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь