A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Наказ №129 "Про затвердження Положення про ресурсну кімнату Зорівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області"

Дата: 05.09.2023 12:33
Кількість переглядів: 104

 

Зорівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Зорівської сільської ради Золотоніського районуЧеркаськоїобласті

 

вул. Ростанців1, с. Зорівка, Золотоніський район, Черкаська область, 19740, тел.  93-4-40

e-mail: zorivka.shkola@gmail.comkод ЄДРПОУ 34323775

 

Від 05.09.2023 № 129

На № ______ від _________

 

Наказ

Про затвердження Положення про ресурсну кімнату Зорівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

     На виконання  п.13 ст.1 Закону України «Про освіту» , «Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1289, «Порядку організації інклюзивного  навчання у закладах загальної середньої освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р.№957, «Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами,які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах(групах) закладів освіти», затвердженого  наказом МОН України від 16.10.2020 №1281, згідно з наказом МОН України  від 23.03.2018р.№283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації  освітнього простору  Нової української школи» ,з метою створення в навчальному закладі інклюзивного середовища  для спільного  навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити  Положення  про  ресурсну кімнату  Зорівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (додається );
  2. Довести зміст даного Положення до педагогічних працівників школи.
  3. Секретарю  Траві В.О. опублікувати  текст Положення на офіційному веб- сайті закладу.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                       Юрій ШЕПЕЛЬ

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про ресурсну кімнату Зорівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності ресурсної кімнати Зорівської  загальноосвітньої школи  Зорівської сільської ради.

 Ресурсна кімната — це спеціально облаштоване приміщення, призначене для проведення групових психолого-педагогічних занять під час організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

2. Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у закладі, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, облаштовується ресурсна кімната  за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Положення про ресурсну кімнату Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради  Золотоніського району Черкаської області  (далі – ресурсна кімната) роз­роблено відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, законів України«Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства.

4. Дія цього Положення поши­рюється на ресурсну кімнату, що існує і створена в закла­ді за­гальної середньої освіти.

5. Це Положення визначає за­гальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного осна­щення ресурсної кімнати згідно із санітар­но-гігієнічними правилами та нормами і є обов'язковим для їх організації в закла­ді за­гальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) незалежно від типу та форми власності.

ІІ. Призначення ресурсної кімнати:

2.1. Основна мета створення ресурсної кімнати полягає у  організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у закладі, у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного, реабілітаційного процесів та реалізації завдань відповідно до постанови Кабміну України від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».

2.2. Завданням функціонування ресурсної кімнати є ство­рення спеціально організованого освітнього простору, який дає змогу дитині з особливими освітніми потребами (далі ООП) реалізувати:

- своє право на освіту;

- максимально розкрити освітній і особистісний потенціал;

 -подолати бар’єри соціалізації.

Навчання та перебування у ресурсній кімнаті базується:

- на індивідуальних потребах учня з ООП;

- на меті залучення, або перехід дитини до звичайного класу;

- на усунення факторів, що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому класі.

Навчання в ресурсній кімнаті дає можливість:

- займатися з корекційним педагогом та дефектологом, практичним психологом, вчителем лікувальної фізичної культури, іншими фахівцями;

- працювати за власним адаптаційним графіком;

- розвивати життєві навички, вчитися, відпочивати, гратися тощо;

Ресурсна кімната (допоміжна навчальна кімната):

· допомагає ефективно адаптувати дітей з ООП до навчання у регулярних класах школи;

· надає можливість навчання разом з усіма дітьми.

2.3.Перед початком навчаль­ного року проводиться огляд ресурсної кімнати з метою визначення ста­ну готовності її до проведення занять та поновлення, поповнення засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребами (відповідно до нозологій).

2.4. Ресурсна кімната - це окремий кабінет, який розміщений у приміщенні ЗЗСО та пристосований для дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм(ДБН В.2.2-40:208 «Інклюзивність будівель і споруд»). Кабінет має загальну площу  21м2 та є полі функціональним — використовуватися по-різному залежно від мети діяльності.

ІІІ. Матеріально-технічне забез­печення ресурсної кімнати

3.1. Комплектація ресурсної кімнати обладнанням здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 23.04.2018 № 414. (Додаток 1)

3.2. Меблі, технічне обладнання та їх роз­міщення в ресурсній кімнаті мають відповідати санітарно - гігієніч­ним правилам, нормам, Типовому переліку. У Типовому переліку виокремлено:

- меблі

- технічне обладнання

- додаткове обладнання.

3.3. У ресурсній кімнаті можна організувати відповідні функціональні зони, щоб залежно від індивідуальних потреб дитина могла:

- відпочити;

- продовжити заняття індивідуально чи в маленькій групі.

3.4. Простір приміщення ресурсної кімнати може бути  візуально поділено   на частини:                                                                                                                                    

- навчальна

- рухова

- ігрова

- діагностична

- соціально-побутова.

Матеріали:

- іграшки з реального життя

- іграшки, які допомагають відреагувати на агресію

- іграшки для творчості, самовираження та ослаблення емоцій дитини

- модульні меблі

- інше за потребою.

3.6. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і познача­ються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

3.7. Усі матеріальні цінності ресурсної кімнати обліковуються в інвен­тарній книзі встановленого зраз­ка, яка повинна бути прошнуро­вана, пронумерована та скріпле­на печаткою. (Додаток 2).

3.8. Облік та списання мо­рально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповід­но до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

3.9. Ресурсна кімната повинна відповідати Вимогам пожежної безпе­ки для всіх навчальних при­міщень.

3.10. У ресурсній кімнаті потрібно дотримуватись Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, які затверджені наказом МОН України від 15.08.2016 № 974.

IV. Навчально-методичне забез­печення ресурсної кімнати:

4.1. Навчально-методичне за­безпечення ресурсної кімнати складаєть­ся з навчальних програм, підруч­ників, фахових журналів, навчальних та методичних посібників.

4.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами.

V. Вимоги до оформлення ресурсної кімнати:

5.1. На вхідних дверях кабі­нету повинен бути відповідний надпис на табличці з назвою: «Ресурсна кімната». Крім того, на вхідних дверях може бути циф­рове позначення, наприклад «2».

5.2.Облаштування ресурсної кімнати здійснюється згідно з наказом МОН України від 23.04.2018 р. № 414.

5.2.1. Організація простору в ресурсній кімнаті відбувається завдяки розділенню його на зони:

- навчально-пізнавальна;

- побутово-практична.

5.3.Простір побутово-практичної зони обладнується кухнею та їдальнею. У цій зоні діти здобувають і засвоюють навички самообслуговування, які допоможуть їм адаптуватися та інтегруватися у суспільство.

5.4. У просторі навчально-пізнавальної зони обладнується:

· робоче місце вчителя,

· індивідуальні місця для навчання (парти),

· місце для групових та індивідуальних занять,

· сенсорний куток,

· ігрова зона.

5.4.1.Робоче місце вчителя обладнується комп’ютерним,мультимедійним і демонстраційним оснащенням, меблями, допоміжними засобами та матеріалами.

5.4.2. Індивідуальні місця учнів–навчальні парти, стільці повинні регулюватись за висотою, висота має бути виставлена індивідуально для кожного учня, щоб запобігти негативному впливу на опорно-руховий апарат дитини.

5.4.3.Місце для групових та індивідуальних занять обладнується меблями спеціального призначення, корекційними засобами навчання і спеціальними тренажерами, а також столом і стільцями для групової роботи.

5.4.4.Сенсорний куток в ресурсній кімнаті створюється з метою релаксації і для проведення корекційної роботи психолога. Використання піскотерапії, обладнання для мозочкової стимуляції, обладнання для сенсорної стимуляції дозволяє зняти психоемоційне напруження, розвивати та вдосконалювати сенсорні, вестибулярні і рухові можливості дітей.

5.4.5.Ігрова зона – це місце для творчості та ігор. Куток для творчості слід наповнити мольбертами, наборами для творчості, фарбами, розмальовками, наборами для ліплення, столом, м’якими пуфами, підлогу можна застелити килимовим покриттям або вкрити м’яким пазлом-килимком, що дозволить гратись на ньому.

Підбір дидактичних та розвиваючих іграшок для ресурсної кімнати необхідно здійснювати з урахуванням індивідуальних та особливих освітніх потреб учнів.

Настільні ігри, конструктори, головоломки, мозаїки, шнурівки і соціально-комунікативні іграшки сприятимуть розвитку дрібної та крупної моторики, координації рухів, логічного мислення, пам’яті, уважності і інтелектуальних можливостей учнів. Здобування нових знань, освоєння нових навичок, формування правильних еталонів найкраще діти засвоюють в ігровій формі.

VІ. Керівництво ресурсною кімнатою

6.1. Роботою ресурсної кімнати керує завідувач, якого призначає, наказом по школі, ди­ректор з числа асистентів вчителя або заступника директора з навчально-виховної роботи (відповідно до посадових обов’язків).

6.2. Завідувач ресурсної кімнати несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання, спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та інших матеріаль­них цінностей.

6.3. До обов'язків завідувача ресурсної кімнати належать:

- складання перспективного плану оснащення ресурсної кімнати;

- забезпечення умов для про­ведення занять (моделювання графіка занять; забезпечувати в кімнаті завжди вільна одна з зон);

- сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази ресурсної кімнати;

- щороку подання керівнику навчального закладу пропозицій щодо оснащення засобами навчання та обладнанням;

- забезпечення дотримання в ресурсній кімнаті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, по­рядку тощо;

- систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списан­ня матеріальних цінностей.

6.4. Розмір посадового окла­ду (ставки заробітної плати) за­відувача кабінету загальноосвітніх навчальних за­кладів встановлюється згідно з чинним законодавством.

6.5. Перспективний план ос­нащення ресурсної кімнати засобами на­вчання та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами складає завідувач за погодженням з директором за­кладу, у разі необхідності (заку­півля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою.

7.Положення розробляє заступник директора з навчально-виховної роботи (відповідно до посадових обов’язків), обговорюють та схвалюють на засіданні педагогічної ради і затверджують наказом керівника.

 

Обладнання для ресурсної кімнати

(витяг з Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 23.04.2018 № 414, розділ ХІ)

1. Меблі, технічне обладнання

1.1. Меблі: шафа комбінована (1500×800×1664 мм) - 1 шт.; шафа (1000×400×1664 мм) - 2 шт.; пенал кухонний (360×600×210 мм) - 2 шт.; секція кухонна з мийкою (500×600×900 мм) - 1 шт.; секція кухонна нижня (500×600×900 мм) - 2 шт.; секція кухонна верхня (500×32×700 мм) - 3 шт.; стіл для приймання їжі - 2 шт.; стіл учнівський (1200×500×750 мм) - 4 шт.; комплект кухонний (стільниця (1500×600 мм) - 1 шт; робоча панель кухонна 1500×500 мм - 1 шт.); тумба для технічних засобів навчання (600×430×900 мм) - 1 шт.; стільці учнівські - 8 шт.; крісло-груша - 2 шт.

 

1.2. Технічне обладнання: ноутбук; дошка-екран жорстка, магнітно-маркерна 125×160 см; проектор + інтерактивний сенсорний модуль; акустична система 2.0, деревина (MDF), 2×10 Вт (RMS); Wi-Fi Wireless Router; комплект для монтажу мультимедійного комплексу для КФ - проекторів (на стіну); інтерактивний блок; електрочайник; мікрохвильова піч

 

1.3. Додаткове обладнання: м'яч-фітбол - 2 шт.; килимок-пазл - 2 шт.; килим для організації ігрової діяльності дітей - 1 шт.; іграшки дитячі, конструктори; комплект терапевтичних м'ячиків; дошки для повзання та катання; батут; обладнання для піскової терапії (стіл для ігор з піском та водою, піддони для піску, дерев'яна пісочниця на ніжках, підсвічення, кінетичний пісок різного кольору, пісок для піскової терапії, дрібні іграшки з різних класифікаційних груп); література; канцтовари тощо. Приміщення ресурсної кімнати може бути поділено за допомогою стаціонарної або мобільної перегородки на дві зони - навчально-пізнавальну та ігрову. У навчально-пізнавальній зоні може здійснюватися процес навчання дітей з особливими освітніми потребами у групах або індивідуально. В ігровій зоні створюється простір, який сприятиме покращенню психоемоційного стану дітей, зниженню у них тривожності, агресії, нервового збудження тощо. * Для оснащення ресурсної кімнати може використовуватись обладнання з усіх розділів цього Типового переліку

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь